Vyúčtování služeb

06.10.2022

Neustále dostáváme dotazy vlastníků k termínu vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb či k termínu kdy musí vlastník uhradit nedoplatek. dle § 7 zákona č. 67/2013 Sb. je to takto:

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

(2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Tedy pokud bylo řádné vyúčtování služeb předáno do 30.4.2022 tak i přeplatek a nedoplatek měl být uhrazen do 31.8.2022